ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid OPTIPLUSS G.A. OÜ töötleb, OPTIPLUSS G.A. OÜ poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja OPTIPLUSS G.A. OÜ kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
 2. Isikuandmete vastutav töötleja on OPTIPLUSS G.A. OÜ (edaspidi Silmajaam Optika), registrikood 10668874, aadress Vana-Viru 11 / Aia 5 Tallinn, Harju maakond, 10111, e-post: info@silmajaam.ee.
 3. Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Silmajaam Optika töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
 4. Silmajaam Optika on määranud isikuandmete kaitse küsimuste eest vastutava kontaktisiku: Andrei Gerassimov, e-post: info@silmajaam.ee, telefon +372 6485424 .
 5. Silmajaam Optika võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Silmajaam Optika sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine.  Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Silmajaam Optika Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel.
 6. Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 1. Silmajaam Optika töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
  • Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
  • Silmajaam Optika sisese müügistatistika koostamiseks;
  • turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
  • otseturustuse korraldamiseks;
  • muudeks Silmajaam Optika poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Silmajaam Optika poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.
 2. Isikuandmete töötlemise alused on:
  • Andmesubjekti nõusolek;
  • seadused ja muud õigusaktid.
 3. Silmajaam Optika säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja Silmajaam Optika vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni Silmajaam Optika-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni. 

Isikuandmed, mida töödeldakse

 1. Silmajaam Optika töötleb muuhulgas järgimisi Andmesubjekti isikuandmeid:
  • Andmesubjekti andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg);
  • Andmesubjekti kontaktandmed (nimi, aadress, e-post, telefoninumber);
  • Andmesubjekti sugu, rahvus;
  • muud Andmesubjekti ja Silmajaam Optika vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed.
 2. Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille Silmajaam Optika on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille Silmajaam Optika on saanud kolmandatelt isikutelt.
 3. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima Silmajaam Optika-t kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja Silmajaam Optika vahel sõlmitud lepingutes või Silmajaam Optika-le esitatud dokumentides Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.

Isikuandmete salvestamine ja säilitamine

 1. Silmajaam Optika salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.
 2. Silmajaam Optika-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Silmajaam Optika võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
  • Silmajaam Optika koostöö- ja äripartnerid;
  • Silmajaam Optika tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
  • muud isikud, kellele Silmajaam Optika võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Silmajaam Optika-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 2. Silmajaam Optika ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui selline õigus või kohustus tuleneb Silmajaam Optika-le seadusest.
 3. Silmajaam Optika nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Silmajaam Optika poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

Andmesubjekti õigused

 1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist.
 2. Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub Silmajaam Optika Andmesubjektile teatavaks tegema Andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava teabe, sealhulgas töötlemise eesmärgid; isikuandmete koosseisu ja allikad; kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed. Silmajaam Optika kohustub andma Andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates viie (5) tööpäeva jooksul. 
 3. Andmesubjektil on õigus igal ajal õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.
 4. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on Silmajaam Optika-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Silmajaam Optika seda takistaks.
 5. Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
 6. Andmesubjektil on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.
 7. Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.
 8. Andmesubjektil on õigus nõuda Silmajaam Optika-lt  isikuandmete töötlemise piiramist muu hulgas juhul, kui:
  • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab Silmajaam Optika-l isikuandmete õigsust kontrollida;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
  • Silmajaam Optika ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 9. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Silmajaam Optika kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja Silmajaam Optika on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:
  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  • Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Silmajaam Optika suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.
 10. Silmajaam Optika kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
 11. Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil info@silmajaam.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Vana-Viru 11 / Aia 5 Tallinn, Harju maakond, 10111

Silmajaam Optika kohustused

Silmajaam Optika on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates Silmajaam Optika eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

Isikuandmete kaitse meetmed

 1. Silmajaam Optika järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
 2. Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub Silmajaam Optika Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta teavitama isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

Andmesubjekti õiguste kaitse

 1. Kui Andmesubjekt leiab, et Silmajaam Optika on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Silmajaam Optika poole.
 2. Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 3. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega Silmajaam Optika  (registrikood 10668874) poole telefonil 6485424, e-posti aadressil info@silmajaam.ee või aadressil Vana-Viru 11 / Aia 5 Tallinn, Harju maakond, 10111

Lõppsätted

Silmajaam Optika-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta arvestades asjaomastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.  

OÜ OPTIPLUSS G.A. on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ OPTIPLUSS G.A. edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.